Podmínky užívání

V případě užívání našich služeb souhlasíte s těmito body.

 1. Uzavření smlouvy
  1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) užití stránek (dále jen „FP“) www.fotbaloveprofily.cz jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání FP (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi uživatelem (dále jen „Uživatel“) a provozovatelem společnosti Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z. s. (dále jen „Provozovatel“). Smlouva může být ihned ukončena Uživatelem (smazáním profilu na FP) nebo Provozovatelem, v souladu s těmito VP.
  2. Smlouva je uzavřena elektronicky, okamžikem potvrzení registrace Uživatelem na FP. Stejným úkonem Uživatel potvrdí souhlas s VP. Obsah VP je Provozovatel oprávněn jednostranně měnit s tím, že změna je účinná nejdříve do 10 dnů od zveřejnění textu na FP a současně od zaslání oznámení o její změně Uživateli (neurčí-li oznámení pozdější termín). Uživatel má právo před účinností změny odstranit svůj profil, čímž Smlouva zanikne a změna VP se tak na něj nevztahuje (pokud profil neobnoví za nových podmínek).
  3. Uživatel je povinen uvádět při registraci v FP pouze pravdivé informace týkající se pouze jeho osoby (jméno, adresu bydliště, datum narození, jím používaný email a případně i vlastní podobiznu a mobilní telefon). V případě porušení této povinnosti, Uživatel odpovídá za všechny právní následky tímto způsobené a Provozovatel je oprávněn profil bez dalšího upozornění smazat.
  4. VEŠKERÝM NOSITELEM LICENCÍ K FP JE PROVOZOVATEL. TEN TÍMTO UDĚLUJE VE SMYSLU UST. § 2358 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, UŽIVATELI ČASOVĚ OMEZENOU (NA DOBU REGISTRACE NA FP) LICENCI K UŽITÍ FP V ROZSAHU TĚCHTO PODMÍNEK, TEDY OMEZENĚ, JEN K NĚKTERÝM ZPŮSOBŮM UŽITÍ VE SMYSLU UST. § 12 A NÁSL. ZÁKONA Č. 121/2000 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM, O PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S PRÁVEM AUTORSKÝM. UŽIVATEL NENÍ OPRÁVNĚN FP VYUŽÍVAT K VLASTNÍ KOMERČNÍ ČINNOSTI, NENÍ OPRÁVNĚN JAKKOLIV POZMĚŇOVAT, KOPÍROVAT ČI ŠÍŘIT ZDROJOVÉ KÓDY, DESIGN, PODOBU, FUNKCE ČI BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU UŽÍT OCHRANNOU ZNÁMKU FP. LICENCE DLE TOHOTO ODSTAVCE SE UDĚLUJE POUZE ZA ÚČELEM UŽIVATELSKÉHO BEZPLATNÉHO POUŽITÍ V BĚŽNÝCH UŽIVATELSKÝCH MEZÍCH, KTERÉ UMOŽŇUJE PROVOZOVATEL NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. JAKÝKOLIV NEAUTORIZOVANÝ ZÁSAH DO WEBOVÝCH STRÁNEK, ČI UŽITÍ PODOBY, FUNKCÍ ČI JAKÉKOLIV ZNEUŽITÍ JMÉNA FP JE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A BUDE POSTIHOVÁNO V SOULADU S PRÁVNÍ ÚPRAVOU ČR.
 2. Vkládání obsahu
  1. Uživatel je povinen vkládat do FP pouze volně šiřitelný obsah a/nebo takový obsah, který je duševním vlastnictvím Uživatele. V případě porušení této povinnosti odpovídá za toto porušení výlučně Uživatel.
  2. Uživatel vložením obsahu, který je v jeho duševním vlastnictví dává neodvolatelný souhlas se zveřejněním takového obsahu, se změnou (odpovídající softwarovým možnostem FP – např. zmenšení rozlišení). Tato licence končí, jakmile tento obsah Uživatel odstraní ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdílel s ostatními uživateli (pokud jej také oni neodstranili).
  3. Uživatel je povinen vkládat do FP pouze takový obsah, který není v rozporu se zákonem, podzákonnými právními předpisy, autorskými právy a který není způsobilý mravně pohoršit ostatní uživatele (toto kritérium je zcela na úvaze Provozovatele). V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn obsah bez dalšího vysvětlení smazat a případně informovat orgány činné v trestním řízení.
  4. Uživatel se zavazuje oznámit provozovateli jakýkoliv obsah, jakéhokoliv uživatele, který by byl v rozporu s touto Smlouvou a VP.
  5. Uživatel se dále zavazuje:
   1. Nezneužívat FP k vlastním komerčním účelům, prodeji či nabízení zboží, ke zveřejňování neautorizovaných komerčních sdělení (například spam) a reklamy.
   2. Nevkládat do FP jakékoliv viry či jiné programy poškozující Provozovatele nebo ostatní uživatele FP.
   3. Nezneužívat FP k propagaci hnutí či jiných subjektů podporující rasismus či práva menšin, propagaci multilevel-marketing nebo náboženské sekty, k diskriminaci dalších osob, virtuální šikaně, stalkingu ani k jiným obdobným účelům.
   4. Neshromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez předchozího souhlasu Provozovatele. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
   5. Nezveřejňovat vulgární příspěvky, výhrůžky nebo pornografii; podněty k násilí; nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.
  6. Uživatel má právo profil na FP kdykoliv smazat.
 3. Osobní údaje
  1. Uživatel dává Provozovateli nepodmíněný souhlas se zpracováním osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souhlas s využitím elektronické adresy podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, k šíření obchodních sdělení v podobě newsletterů, publikací a marketingových materiálů a pozvánek na odborné semináře a konference a na společenské akce v rámci elektronické komunikace.
  2. Osobní údaje uživatele jsou zpracovány za účelem zasílání marketingových materiálů, obchodních sdělení a pozvánek. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel, přičemž tímto dále uživatel uděluje výslovný souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů ostatním společnostem, které jsou registrovány na FP.
  3. Způsob zpracování je automatizovaný. Udělení souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat zrušením uživatelského profilu na FP. V takovém případě je Provozovatel povinen umožnit smazání informací a vyřadit email Uživatele z databází Provozovatele.
  4. Uživatel povoluje Provozovateli užít jméno, profilovou fotku, obsah a informace o Uživateli ve spojení s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem (například značky sportovních potřeb), který Provozovatel poskytuje nebo zprostředkovává. Zejména je tímto Provozovatel oprávněn, aby za poplatek firmám nebo jiným subjektům zobrazoval jméno nebo profilový obrázek Uživatele s obsahem nebo informacemi zveřejněnými na FP. Uživatel dále povoluje, aby uvedené osobní údaje byly přístupné všem registrovaným a neregistrovaným uživatelům stránek FP.
  5. Potvrzením registrace na FP Uživatel potvrzuje, že byl v souladu s § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. informován o svých právech souvisejících se zpracováním údajů, a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění. Osobní údaje budou zpracovány výhradně v rozsahu, jak je uvedeno výše a dále v rozsahu, ve kterém nám budou Uživatelem poskytnuty či zveřejněny na FP.
  6. Dále potvrzením registrace na FP Uživatel potvrzuje, že jím uváděné informace jsou pravdivé a přesné, a uděluje souhlas výše označeným společnostem se zpracováním výše uvedených osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace na dobu neurčitou; souhlas je udělen v rozsahu a k účelům uvedeným výše a při vědomí všech výše uvedených skutečností.
 4. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. FP mohou využívat pouze registrovaní Uživatelé a v omezené míře také další osoby bez registrace.
  2. Základní funkce FP jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány bezplatně, a proto se na ně nevztahuje jakákoliv záruka za jakost či funkčnost. Pokud by došlo v budoucnu ke zpoplatnění, bude to provedeno formou změny těchto FP, nicméně nedojde k rozšíření záruky dle tohoto odstavce.
  3. Provozovatel se zavazuje obsah profilů na FP needitovat, nemazat, neblokovat, necenzurovat a nemonitorovat bez závažného důvodu. Tímto důvodem může být zejména žádost státních orgánů ČR, porušení těchto podmínek, jednání v rozporu se zájmy Provozovatele a jiných uživatelů či jakékoliv nemravné či nezákonné jednání Uživatele.
  4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení FP či profilů, za únik informací o Uživateli, za ztrátu a/nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených na FP a za jakýkoliv následek, který způsobí zpřístupnění přihlašovacích údajů Uživatele ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání FP.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo systémově monitorovat obsah profilů na FP, vkládané informace a data antispamovými a antivirovými programy.
  6. Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat profil na FP, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady:
   1. Vytvořený Uživatelem za účelem šíření nepravdivých informací nebo reklamních nabídek.
   2. Využívaný k rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv (spamů).
   3. Zcela nevyužitý po dobu 14 dní od svého vytvoření.
   4. Do něhož se Uživatel po dobu delší než 6 měsíců nepřihlásil.
   5. Využívaný k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem.
   6. Jehož jméno či podobizna je způsobilá vyvolat dojem, že Uživatelem FP je Uživatel obecně známý v rámci celosvětové či lokální sítě internet a profil nemá souvislost se jménem Uživatele (zejména fyzická či právnická osoba, tj. hráč či klub).
   7. Jehož Uživatel se pokusil narušit stabilitu a chod FP nebo jakýmkoliv jiným způsobem zneužil FP.
  7. Poskytovatel je oprávněn zpoplatnit některé komerční služby a nadstandardní funkce. O případném zpoplatnění bude uzavřena samostatná smlouva nebo to bude předmětem změny těchto VP.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Věci VP neupravené se podpůrně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně VP změnit, s tím, že tato změna bude oznámena v souladu s těmito VP minimálně 10 dní před účinností této změny.
  3. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze Smlouvy či těchto VP je Okresní soud v Liberci nebo Krajský soud v Liberci.
  4. Provozovatel stanovuje pravidla chování uživatelů, ale nemá možnost ovlivnit ani určovat akce uživatelů na FP, nezodpovídá za obsah ani informace, které uživatelé přenáší nebo sdílejí. Nenese odpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se na FP setkat.